Polityka prywatnosci i bezpieczeństwa

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników strony znajdującej się pod adresem www.prosperita24.pl Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej “ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi jest Biuro Rachunkowe Prosperita Beata Menzel ul.Wojska Polskiego 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP 756 115 62 17.

1. Sposób zbierania danych osobowych.

Dane osobowe zbierane na stronie www.prosperita24.pl oraz landingpage są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, w trakcie kontaktu email lub telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez operatora serwisu w czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Podanie danych osobowych przez użytkowników strony jest dobrowolne.

2. Zakres zbieranych danych osobowych.

Dane zbierane w sytuacji kontaktu telefonicznego lub email — W sytuacji kontaktu telefonicznego lub kontaktu email użytkownik może zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego lub zwrotnego adresu email.

Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronie www.prosperita24.pl — Podczas wizyty na stronie www.prosperita24.pl system operatora automatycznie pobiera: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku strony www.prosperita24.pl w wynikach wyszukiwania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki. Dane zapisywane przez serwer operatora podczas realizowanych transakcji nie mają charakteru danych osobowych.

3. Cel zbierania i przetwarzania danych.

Dane osobowe są przetwarzane są w celu: realizacji umów, wystawiania faktur, regulowania płatności, marketingu własnych produktów lub usług oraz w celu zawarcia umowy. Posiadasz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości) lub do czasu zrealizowania umów. Twój dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a-c i f RODO.

Informujemy, iż posiadasz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Twoją szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w innym celu lub wobec przekazywania Twoich danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  • występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępniania Twoich danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Adres email wpisany w formularzu zapytania bądź zamówienie usługi będzie wykorzystany w celu wysyłki mailingu z ofertami promocyjnymi operatora strony, pod warunkiem że użytkownik wyraził zgodę na jego otrzymywanie.

Dane osobowe, które użytkownik podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z operatorem strony www.prosperita24.pl będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

Dane zbierane automatycznie przez system informatyczny operatora strony www.prosperita24.pl będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych.

4. Udostępnianie danych osobowych.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które w imieniu operatora strony www.prosperita24.pl podejmą działania windykacyjne. Operator strony www.prosperita24.pl pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacją opisaną powyżej.

5. Kontakt.

Operator strony www.prosperita24.pl będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie, w sprawach związanych z ofertą Biura Rachunkowego Prosperita jak też zawartej umowy . Informacje będą przekazywane pocztą elektroniczną oraz w przypadku zgody użytkownika krótkimi wiadomościami tekstowymi – sms. Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera, operator strony www.prosperita24.pl będzie go przesyłał za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Użytkownik może w dowolnym momencie bezpłatnie wypisać się z newslettera, używając stosownego linku znajdującego się w stopce newslettera.

6. Zmiana danych.

Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do operatora strony www.prosperita24.pl e-mailem na adres: info@prosperita24.pl Użytkownik może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od operatora wiadomości e-mail o charakterze marketingowym. Decyzję rezygnacji należy przekazać operatorowi strony www.prosperita24.pl  e-mailem, lub telefonicznie. Rezygnacja będzie uwzględniona przez operatora operatora strony www.prosperita24.pl w możliwie najkrótszym czasie od jej otrzymania. Ponadto użytkownik może także zrezygnować z otrzymywania od operatora wiadomości e-mail o charakterze marketingowym klikając w odnośnik umieszczony w dolnej części każdej wiadomości e-mail.

7. Pliki cookies.

Operator strony www.prosperita24.pl wykorzystuje pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie strony www.prosperita24.pl. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Operator strony www.prosperita24.pl nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

8. Zabezpieczenie danych.

perator strony www.prosperita24.pl dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Operator strony www.prosperita24.pl zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). Do danych osobowych przetwarzanych w systemie operatora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie operatora. Operator serwisu zarejestrował zidentyfikowane zbiory danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

9. Odpowiedzialność.

Operator strony www.prosperita24.pl zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec operatora strony www.prosperita24.pl o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa. Na stronie www.prosperita24.pl znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, operator strony www.prosperita24.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

10. Dane podmiotu zbierającego dane.

Podmiotem zbierającym dane jest Operator strony www.prosperita24.pl jest Biuro Rachunkowe Prosperita Beata Menzel
ul.Wojska Polskiego 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
NIP 756 115 62 17

11. Zmiany w polityce prywatności.

Operator strony www.prosperita24.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.prosperita24.pl