Księgowość spółek osobowych

Świadczymy pełen zakres usług księgowych i kadrowo-płacowych spółek osobowych, tj. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytow-akcyjnych i cywilnych.

W ramach nawiązanej współpracy zajmujemy się prowadzeniem ksiąg handlowych lub książki przychodów i rozchodów oraz prowadzeniem kadr i płac. Poznaj korzyści jakie przyniesiemy Twojej firmie. Księgowość spółek osobowych prowadzimy stacjonarnie, jak i mobilnie!

Rejestracja spółki osobowej:

 • Przygotowanie podstawowych założeń umowy spółki oraz sporządzenie jej w odpowiedniej dla danego rodzaju spółki formie.
 • Spotkanie z notariuszem.
 • Skompletowanie wszystkich formularzy rejestracyjnych.
 • Monitorowanie przebiegu całego procesu rejestracji spółki.
 • Pomoc w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania
 • Przekazanie Klientowi kompletu dokumentów spółki.

Służymy doradztwem naszych ekspertów na każdym z etapów zakładania jednej z spółek osobowych. Pomożemy Państwu w doborze odpowiednich rozwiązań, które dostosowane będą do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Zwracamy szczególną uwagę na zminimalizowanie wszystkich ograniczeń formalnych jakie zostają narzucone na przedsiębiorcę, wykonując profesjonalnie wszystkie czynności w imieniu podmiotu gospodarczego.

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Bieżąca opieka dedykowanego księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad działalnością gospodarczą prowadzoną przez spółkę i wspólników
 • Sporządzanie bilansu otwarcia,
 • Opracowanie polityki rachunkowości, założenie planu kont dostosowanego do specyfiki działalności (jeśli wymagane)
 • Zgłaszanie spółki jako czynnego podatnika podatku VAT / VAT-UE oraz aktualizacja zgłoszeń
 • Prowadzenie bieżących zapisów księgowych, ewidencji, dzienników
 • Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • Wystawianie faktur i not korygujących,
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych,
 • Weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur
 • Księgowanie wyciągów bankowych oraz prowadzenie rozliczeń rozrachunków
 • Obliczanie zobowiązań podatkowych w przyjętych okresach rozliczeniowych
 • Rozliczanie projektów inwestycyjnych
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek dotyczących podatku dochodowego
 • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną
 • Przygotowywanie corocznych sprawozdań finansowych, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, wprowadzenia, informacji dodatkowej, oraz rachunku przepływów pieniężnych (jeśli wymagane)
 • Współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdania finansowego (jeśli wymagane)
  Przygotowywanie rocznej deklaracji CIT-8 dotyczącej podatku dochodowego na koniec roku obrotowego,
 • Reprezentowanie spółki w Urzędzie Skarbowym i podczas kontroli podatkowych
 • Sporządzanie dokumentacji finansowej do banków lub innych instytucji.
 • Nadzór nad prowadzeniem księgowości,
 • Konsultacje księgowe odnośnie bieżącej sytuacji operacyjnej spółki, optymalizacja podatkowa oraz doradztwo gospodarcze.

Prowadzenie kadr i płac

 • przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy
 • zgłaszanie, aktualizacja i wyrejestrowywanie pracowników spółki z ZUS
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników spółki
 • naliczanie list płac dla pracowników etatowych oraz zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • ustalanie należnego urlopu oraz innych świadczeń na rzecz pracowników
 • sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich drogą elektroniczną
 • reprezentacja spółki podczas kontroli ZUS

Usługi dodatkowe

 • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji
 • konsultacje przy sporządzaniu biznes planu
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych bilansów i innych zestawień na potrzeby własne spółki lub wspólników, np. dla banków, potencjalnych wspólników
 • zdalny dostęp do danych księgowych spółki za pośrednictwem przeglądarki internetowej
 • odbiór dokumentów w siedzibie spółki
 • sporządzanie sprawozdań i informacji do GUS, NBP, PFRON, systemu Intrastat itp.
 • inne usługi, w zależności od potrzeb obsługiwanej spółki

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas lub zadzwoń i zapytaj o interesującą Cię ofertę biura rachunkowego